Smørevettreglene

Først og fremst jobber TØFFEST UTEN FLUOR for at du skal velge å benytte glidsmøring som IKKE inneholder fluor. Likevel er det aller viktigste at miljøet der du smører ski er trygt og ikke utgjør en fare for din og andres helse.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har laget disse reglene for smørevett og avfallshåndtering.

Disse rådene bør absolutt følges både ved opphold i smøreområder på skirenn og i private smøreboder:

SMØREVETTREGLENE:

Regler for opphold og bruk av smørefasiliteter ved NSF arrangement

  1. Maske med anbefalt filter (minimum A1P3) skal alltid brukes i smøreboder/-telt. Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.
  2. Smørejern som ikke er i bruk, skal slåes av.
  3. Bruk av varmepistol og gassbrenner i smørebua skal ikke forekomme. Bruk av disse verktøyene kan føre til dannelse av den giftige gassen hydrogenfluorid.
  4. Spising og drikking i smøreboder/telt skal ikke forekomme.
  5. Smøreavfall skal kastes på angitt sted.

Vårt tillegg: Eksempel på en maske med anbefalt filter:

AVFALLSHÅNDTERING:

Fluorholdig skismøring inneholder perfluorerte stoffer som ikke er nedbrytbare eller kun delvis nedbrytbare i naturen. Det er også risiko for at disse stoffene akkumuleres i næringskjeden. Smøreavfall skal derfor samles inn og leveres som brennbart restavfall som leveres til forbrenningsanlegg uten forbehandling. Det legges en miljøavgift på plassleie til dekking av utgifter som påbeløper som følge av kravet om avfallshåndtering. Utgiftene deles likt mellom smøringsleverandører og andre leietakere. Arrangør er ansvarlig for innlevering av avfallet og dokumenterer dette med kopi av veielapper fra transportør og avfallsanlegget til NSF.

Avfallsregler for NC, NM, SC og FIS-renn i Norge

  1. Alt smøreavfall fra smøretelt og smøreboder skal legges i avfallssekker/beholdere til dette formålet.
  2. Gulv i telt dekkes med geotekstil i bruksklasse 1 eller 2. Når arrangementet er slutt og før nedrigging kappes duken i håndterbare størrelser (f.eks 4 x4 m), brettes sammen og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og egnede hansker.
  3. Smøreavfall fra smøreboder og -vogner samles og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og egnede hansker.
  4. Sekkene med smøreavfall transporteres til et forbrenningsanlegg uten forbehandling eller kommunalt mottak for brennbart restavfall. Renovatører kan også forestå denne løsningen. Merk at dette avfallet ikke skal gjennom forbehandling. Forbehandling som kverning kan føre til spredning av fluorstoffene slik at disse ikke når fram til forbrenningsanlegget. Arrangør inngår avtale med renovatør/mottak der det blir spesifisert at avfallet ikke kan forbehandles.
  5. Kopi av avtale med renovatør/avfallsanlegg samt veielapper for innlevert avfall sendes NSF etter arrangementet.